Saturday, July 23, 2005

NOKIA TONES -2

Mohabbatein - Aankhen Khuli - Tempo 140 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4a1 4c1 8b1 4c2 8e2 4.e2 8a1 2a1 4a1 4b1 8a1 4d2 8b1 4g1 4a1 2b1 4b1 4d2 8d2 4e2 8d2 4c2 4c2 4c2 16d2 4- 4.c2 8b1 4g1 4b1 4a1 4a1 2a1 16- 16a1 16a1 4a1 8g1 8.a1 16b1 8c2 16e2 16- 8.b1 16d2 8b1 8g1 4.a1

Keypresses:

6, 1, 78, 19*, 38, (3)9, 68**, 699, 68, 7, 68, 29*, 78**, 59, 6, 79, 78, 2*, 28, 39, 28, 19, 1, 1, 288, 099, (1)99, 78**, 59, 7, 6, 6, 69, 0888, 6888, 6, 699, 58, (6), 78, 19*, 38, 0, (7)9**, 28*, 79**, 5, (6)9
Mohabbatein - Chalte Chalte - Tempo 200 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4#a1 4a1 4.f1 4.g1 4g1 4g1 4#a1 4#a1 4a1 4.f1 4.g1 4g1 2g1 4a1 4g1 4.e1 4.f1 4f1 4f1 4a1 4a1 4g1 4.e1 4.f1 4f1 2f1 4g1 4f1 4.d1 4.#d1 4#d1 4#d1 4#a1 4#a1 4a1 4.c2 4.g1 4g1 4g1 4#a1 4#a1 4a1 4.c2 4.g1 4g1 1g1

Keypresses:

6#, 6, (4), (5), 5, 5, 6#, 6#, 6, (4), (5), 5, 59, 68, 5, (3), (4), 4, 4, 6,
6, 5, (3), (4), 4, 49, 58, 4, (2), (2)#, 2#, 2#, 6#, 6#, 6, (1)*, (5)**, 5, 5, 6#, 6#, 6, (1)*, (5)**, 5, 599
Mohabbatein - Humko Humise Churalo - Tempo 160bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4.a1 4e2 8d2 4e2 4d2 4c2 8c2 4d2 1b1 8- 4.g1 4d2 8c2 4d2 4c2 4b1 8b1 4c2 1a1 4- 4c2 4b1 8a1 4b1 1a1 4b1 4a1 8g1 4a1 1g1 4c2 4b1 8a1 4b1 1a1 4b1 4a1 8g1 4a1 1g1 4e1 4e1 4.e1 4.c2 4c2 4.c2 4.d2 4e2 4.b1 1a1

Keypresses:

(6), 3*, 28, 39, 2, 1, 18, 29, 799**, 0888, (5)88, 2*, 18, 29, 1, 7**, 78,
19*, 699**, 088, 188*, 7**, 68, 79, 699, 788, 6, 58, 69, 599, 188*, 7**, 68, 79, 699, 788, 6, 58, 69, 599, 388, 3, (3), (1)*, 1, (1), (2), 3, (7)**, 699
Mohabbatein - Pero Mein - Tempo 100 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4e1 , 8f1 , 8a1 , 8f1 , 8e1 , 8e1 , 8e1 , 8e1 , 8e1 , 8f1 , 8g1 , 8c2 , 8c2 ,
8b1 , 8- , 16b1 , 16d2 , 16d2 , 16d2 , 8d2 , 16e2 , 16f2 , 16e2 , 16d2 , 16d2 , 16d2 , 16c2 , 16b1 , 8- , 16b1 , 16d2 , 16d2 , 16d2 , 8d2 , 16e2 , 16f2 , 16e2 , 16d2 , 16d2 , 16d2 , 16c2 , 16b1 , 8- , 8b1 , 8d2 , 8d2 , 8e2 , 8c2 , 8b1 , 4a1

Keypresses:

3, 48, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 1*, 1, 7**, 0, 78, 2*, 2, 2, 29, 38, 4, 3,
2, 2, 2, 1, 7**, 09, 7, 2*, 2, 2, 29, 38, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 7**, 09, 79, 2*,
2, 3, 1, 7**, 69
Mohabbatein - Love Theme (Not Available On Other Sites)
Tempo 180 bpm
Nokia 3210/3310 composer:
4.e1 , 8f1 , 8e1 , 8f1 , 8e1 , 8d1 , 4.e1 , 8f1 , 8e1 , 8f1 , 8e1 , 8d1 , 4e1 , 8f1 , 1.g1 , 4.g1 , 8a1 , 8b1, 8c2 , 8b1 , 8a1 , 4.g1 , 8a1 , 8b1 , 8c2 , 8b1 , 8a1 , 16g1 , 16a1 , 8g1 , 8f1 , 16g1 , 16a1 , 8g1 , 8f1 , 1e1
Keypresses:
(3), 48, 3, 4, 3, 2, (3)9, 48, 3, 4, 3, 2, 39, 48, (5)999, (5)88, 68, 7, 1*, 7**, 6, (5)9, 68, 7, 1*, 7**, 6, 58, 6, 59, 4, 58, 6, 59, 4, 3999
O'O Jaane Jaana - Tempo 50 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

16.a1, 32a1, 16a1, 32.e2, 32d2, 32e2, 8.c2, 16d2, 32.d2, 32b1, 16a1, 32b1, 16g1, 8.g1, 16g1, 16b1, 32b1, 16b1, 32b1, 8b1, 8b1, 16.a1, 32a1 16a1, 16e2, 32d2, 32e2, 32c2, 32d2, 32b1

Keypresses:

(6)88, 68, 69, (3)8*, 2, 3, (1)99, 28, (2)8, 7**, 69, 78, 59, (5)9, 58, 7, 78, 79, 78, 799, 7, (6)8, 68, 39, 28, 3, 1, 2, 7**
PMC - Knight Rider - Tempo 100 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 8f1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 8e1, 8e1, 16f1, 16e1, 4b1, 8e2, 16f2, 16e2, 4b1, 8e1, 16f1, 16e1, 8b1, 8e2, 4d2

Keypresses:

388, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 49, 28, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2,
2, 3, 2, 2, 39, 3, 48, 3, 799, 38*, 48, 3, 799**, 38, 48, 3, 79, 3*, 29
PMC - Mundian To Bachke - Tempo 70bpm
Nokia 3210/3310 composer:

16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 16f1, 16e1, 16e1, 8f1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 16e1, 16d1, 16d1, 8e1, 8e1, 16f1, 16e1, 4b1, 8e2, 16f2, 16e2, 4b1, 8e1, 16f1, 16e1, 8b1, 8e2, 4d2

Keypresses:

388, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 49, 28, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2,
2, 3, 2, 2, 39, 3, 48, 3, 799, 38*, 48, 3, 799**, 38, 48, 3, 79, 3*, 29
Poocho Zara Poocho - Raja Hindustani - Tempo 100 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

8d1, 8d1, 8e1, 8d1, 8d1, 8.a1, 8-, 8a1, 8d1, 8e1, 8d1, 8d1, 8.a1, 8-, 4.a1, 4.g1, 4.f1, 8f1, 8f1, 8e1, 8f1, 8f1, 8a1, 8g1, 8.e1, 8d1

Keypresses:

28, 2, 3, 2, 2, (6), 0, 6, 2, 3, 2, 2, (6), 0, (6)9, (5), (4), 48, 4, 3, 4, 4,
6, 5, (3), 2
Raju Chacha Theme - Tempo 200 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

2a1 4e2 2d2 2- 8c2 8b1 2a1 4e2 2d2 2- 4a1 4b1 2c2 4d2 2b1 4g1 4e1 1a1 4- 4a1 4b1 2c2 4d2 2b1 4g1 4e1 1a1

Keypresses:

69, 38+, 29, 0, 188, 7++, 699, 38+, 29, 0, 68++, 7, 19+, 28, 79++, 58, 3, 699, 088, 688, 7, 19+, 28, 79++, 58, 3, 699
Refugee - Raat Ki Hateli Par - Tempo 80 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4a1 4b1 4c2 8d2 8e2 2.f2 4- 4g1 4a1 4b1 8c2 8d2 2.e2 4- 4f1 4g1 4a1 8b1 1c2 16e2 8e2 2d2 4- 16c2 16b1 16a1 16e1 2.a1 16- 16c2 16b1 16a1 16g1 4a1 4g1 4f1 4e1

Keypresses:

6, 7, 1*, 28, 3, (4)99, 08, 58**, 6, 7, 18*, 2, (3)99, 08, 48**, 5, 6, 78,
1999*, 38888, 39, 299, 08, 1888, 7**, 6, 3, (6)999, 0888, 1888*, 7**, 6, 5, 699, 5, 4, 3

Sonu Nigam - Mera Dil Chahe - Tempo 140 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

8g1 8g1 4b1 2c2 1c2 4g1 4c2 4b1 4a1 8a1 16b1 16a1 2g1 4.b1 8c2 2a1 1a1 8a1 8g1 8f1 8a1 4g1 4g1 1g1 4c2 4b1 2d2 1d2 4d2 8e2 8f2 4e2 4d2 8d2 16e2 16d2 2c2 4c2 4b1 2d2 1d2 8b2 8c2 8d2 8b1 2c2 1c2

Keypresses:

58, 5, 79, 19*, 19, 588**, 1*, 7**, 6, 68, 78, 6, 5999, (7)8, 18*, 699**, 69, 6888, 5, 4, 6, 59, 5, 599, 188*, 7**, 29*, 29, 288, 38, 4, 39, 2, 28, 38, 2, 999, 18, 7**, 29*, 29, 7888, 1, 2, 7**, 199*, 19

Stereo Nation - Pyar Ho Gaya - Tempo 200 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4.e1 8.b1 8.a1 1b1 8.b1 8.c2 8.b1 8.a1 8.g1 8.#f1 8.e18.b1 8.a1 1b1 8b1 8.c2 8.d2 8.e2 8.d2 8.c2 4.d2 8.d2 1.c2 8.c2 8.c2 8.d2 8.e2 8.g2 8.#f2 8.e2 4.#f2 8.#f2 1e2

Keypresses:

(3), (7)8, (6), 7999, (7)888, (1)*, (7)**, (6), (5), (4)#, (3), (6), 7999, 7888, (1)*, (2), (3), (2), (1), (2)9, (2)8, (1)999, (1)888, (1), (2), (3), (5), (4)#, (3), (4)9#, (4)8#, 3999
Teri Chunariya - Tempo 125 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

8.c2 8.c2 8d2 8.b1 8.a1 8b1 8g1 8a1 8a1 2b1 8- 8.d2 8.d2 8e2 8#c2 8d2 8#c2 8b1 8b1 8c2 8b1 2.a1 8- 8c2 8b1 8d2 8b1 8a1 8b1 16b1 8b1 16b1 8b1 8b1 8d2 8b1 8a1 8g1 4f1 4f1 4g1 8g1 1a1

Keypresses:

(1)8*, (1), 2, (7)**, (6), 7, 5, 6, 6, 799, 088, (2)88*, (2), 3, 1#, 2, 1#, 7**, 7, 1*, 7**, (6)99, 088, 188*, 7**, 2*, 7**, 6, 7, 78, 79, 78, 79, 7, 2*, 7**, 6, 5, 49, 4, 5, 58, 6999

The Great Gambler - Do Lafzon Ki - Tempo 160 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

4d1 4e1 4f1 2a1 2.d2 8a1 8d2 4a1 4g1 2g1 2.c2 8g1 8c2 4g1 4f1 2f1 4#a1 2#a1 8f1 8#a1 4f1 4e1 8f1 8e1 8d1 8e1 2.d1 4d1 4e1 4f1 1g1 4g1 8g1 32- 4g1 1#f1

Keypresses:

2, 3, 4, 69, (2)+, 688++, 2+, 69++, 5, 59, (1)+, 588++, 1+, 59++, 4, 49, 68#, 69#, 488, 6#, 49, 3, 48, 3, 2, 3, (2)99, 28, 3, 4, 599, 588, 58, 088, 59, 499#
The Lick - Tappe - Tempo 140 bpm
Nokia 3210/3310 composer:

8d1, 8d1, 8e1, 8d1, 8c1, 8c1, 8e1, 8e1, 8e1, 8e1, 8e1, 8e1, 8d1, 8d1, 4e1, 8-, 8e1, 8d1, 8d1, 8d1, 8d1, 4c1, 8-, 8d1, 8d1, 8d1, 8c1, 8c1, 8e1, 8e1, 8e1, 4g1, 8e1, 8e1, 8-, 8c1, 8c1, 8d1, 8e1, 8d1, 8d1, 8d1, 8d1, 8d1, 2d1

Keypresses:

28, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 39, 08, 38, 2, 2, 2, 2, 19, 08, 28,
2, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 59, 38, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 299
Ladki Bari Anjani Hai (Kuch Kuch Hota Hai) - 125bpm
6, 78, 19*, 78**, 6, 7, 1*, 399, 88**, 69, 78, 19*, 78**, 6, 7, 2*, 599**, 8, 58, 4*, 3, 48, 3, 299, 8**, 5, 4*, 3, 48, 3, 299, 8**, 5, 4*, 3, 29, 78**, 6, 7, 2*, 59**, 8, 7, 18*, 7**, 6999, 588, 7, 18*, 7**, 6999
Meri Payal Bole (Gang) - 180bpm
5, 6, 5, 6, 08, 1*, 18, 1, 7**, 69, 0888, 1*, 18, 1, 7**, 7, 6, 59, 6, 7, 6, 0888, 3, 28, 39, 3, 38, 59, 38, 59, 5, 58, 69, 58, 69, 6, 68, 199*, 78**
Mere Sapno Ki Rani - 160bpm
(hold 5)8*, (hold 5), (hold 1)*, 1, (hold 1), (hold 6)**#, (hold 2)*, (hold 2), (hold 2), 6**#, (hold 7), (hold 1)*, (hold 1), (hold 1), 599**, (hold 5)88, 5, (hold 7), (hold 1)*, 1, (hold 1), (hold 6)**#, (hold 2)*, (hold 2), (hold 2), 6**#, (hold 7), (hold 1)*, (hold 5)**#, (hold 5)#, 599#, (hold 5)88, 5, (hold 7), (hold 1)*, (hold 1), (hold 1), (hold 6)**#, (hold 2)*, (hold 2), (hold 2), 1, (hold 2), (hold 2)#, (hold 2)#, (hold 2)#, (hold 2)99#, (hold 2)88, 299

Noorie - 200bpm
69#, 68#, 5#, 68#, 1*#, 69**#, 5#, 4#, 0, 4#, 5#, 6#, 7, 6#, 5#, 59#, 58#, 5#, 59#, 58#, 48#, 29#, 08, 2#, 4#, 4#, 4#, 5#, 6#, 5#, 49#, 48#, 0888, 58#, 4#, 29#, 48#, 2#, 19#, 0, 6#, 2*#, 199#, 288#, 2#, 1#, 199#, 288#, 1#, 199#
Pehli baar Jo Dekha (Jungle) - 140bpm
58, 58, 5, 29*, 1, 19, 68**#, 6, 69#, 6#, 0, 58, 4, 5, 58, 5, 29*, 1, 1, 28, 1, 69**#, 6, 69#, 6#, 0, 58, 4, (hold 2)9#, 69#, 1888*, 6**#, 699, 08, 68, 6, 68#, 6, 59, 4, (hold 5)9, 58, 599
Pyar Dilon Ka Mela Hai - 125bpm
6*, 38, 39, 38, 2, 19, 2, 3**, 68*, 6, 6, 3, 3**, 3*, 2, 1, 2, 1, 7**, 69, 8, 6, 6, 3*, 2, 1, 2, 1, 7**, 6, 7, 2*, 7**, 6, 78, 6, 599, 8, 39, 48, 5, 1*, 7**, 69
Pyar Kiya To Nibhana (Major Saab) - 200bpm
68, 5, 69, 68, 5, 69, 68, 5, 69, (hold 6)9, 38, 58, 69, 7, 18*, 79**, (hold 7)9, 78, 2*, 38, 39, 28, 79**, 7, 5, 68, 5, 19*, 18, 29, 1, 78**, 69, 6, 5, 6, 7
Rangeela Theme Song - 70bpm
58*#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 1)9*#, (hold 2)#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 5)#, 7999, 588#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 1)9*#, (hold 2)#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 5)#, 7999, (hold 7)888, (hold 6)#, (hold 6)8#, (hold 7), (hold 6)9#, (hold 5)#, (hold 6)8#, (hold 5)#, (hold 4)99#, (hold 7)8, (hold 6)#, (hold 6)8#, (hold 7), (hold 6)9#, (hold 5)#, (hold 4)99#
Sunhiye To - 80bpm
(hold 2)888*, (hold 2)#, 29, (hold 1)8, 29999, (hold 2)8888, (hold 2)#, 29, (hold 1)8, 29999, 2888, (hold 2)8#, 29, (hold 1)8, 29999, (hold 2)8888, (hold 2)#, 29, (hold 1)8, (hold 2)999, (hold 2)8, (hold 1)8, (hold 1), (hold 1), (hold 1), (hold 1), (hold 2), (hold 2)#, (hold 1), (hold 1)8, (hold 2)#, (hold 2)99, (hold 6)8**#, (hold 1)*, 6**#, 6, (hold 5)9, (hold 1)8*, (hold 1), (hold 1)8, 29, (hold 2)8#, (hold 2), (hold 1)999, (hold 6)88**#, (hold 6)#, (hold 6)8#, (hold 1)*, (hold 2)
Sunta Hai Mera (Pukar) - 140bpm
5, 5#, 69#, 688#, 7, 0, 6#, 5#, 6#, 5#, 09, 5#, 6#, 5#, 0, 6#, 1*#, 6**#, 5#, 5, 3, 299#, 5, 588, 5#, 5#, 69#, 5, 38, 299#

Taal Se Taal (Taal) - 225bpm
(hold 5)*#, 1*#, (hold 7)**, (hold 6)8, (hold 5)99#, (hold 4)8#, (hold 3), (hold 4)8#, 5999#, (hold 3)888, (hold 4)#, (hold 5)#, (hold 6), (hold 7), (hold 5)999#, (hold 3)888, (hold 4)#, (hold 5)#, (hold 1)*#, (hold 7)9**, (hold 6), (hold 5)#, (hold 4)#, (hold 3), (hold 4)8#, (hold 5)999#, (hold 4)888#, (hold 5)#, (hold 6), 5999#
Taal Pe Jab Ye Zindagani (Refugee) - 160bpm
(hold 1)*, 0, 7**, 68, 59, 4, 08, 4, 48, 3, 2, (hold 1)9, 5, 48, 399, 08, 38, 48, 69, 78, 79, 5, 08, 5, 78, 1*, 3, 2, 3, 2, 19, 78**, (hold 1)9*, 78**, 69, 58#, 6, 199*, 28, 1, (hold 7)**, 58, 49, 5, 69
Tujhe Dekha To Yeh Jana Sanam (D D L J) - 200bpm
2 * 2 2 6 5 6 4 4 8 5 9 5 8 6 9 # 6 9 9 2 8 8 2 2 6 5 6 4 4 8 5 9 5 8 4 9 3 9 9 2 8 8 3 1 1 8 2 9 2 8 3 9 1 1 8 2 9 2 8 4 9 3 9 9 3 8 8 2 1 1 8 2 9 2 8 3 9 1 1 8 3 9 3 8 2 9 2 9 9
Tujhe Yaad A Na Meri (Kuch Kuch Hota Hai) - 90bpm
38, 3, 39, 48, 5, 49, 3, 28, 29, 28, 2, 3, 4, 3, 59, 48, 3, 399, 388, 4, 69, 68, 6, 6, 5, 7, 6, 6, 59, 78, 7, 1*, 7**, 199*, 388, 29, 1, 68**, 599, 388, 3, 39, 48, 5, 49, 3, 28, (hold 2)9
Woh Pehli Bar - 100bpm
18*, 7**, 1*, 69**, , 18*, 7**, 1*, 59**, , 78, 6, 7, 59, 2*, 18, 7**, 1*, 69**, , 18*, 7**, 1*, 69**, 3*, 28, 1, 78**, 6, 5, 6, 799, 8, 7, 6, 7, 59, 2*, 18, 7**, 1*, 69**, , 18*, 2, 3, 3, 3, 59

Yeh Dil Kya Karen - 112bpm
68, 7, 1*, 6**, 4*, 3, 299, 588**, 6, 7, 5, 3*, 2, 199, 88**, 7, 1*, 2, 7**, 5, 3, 799, 88, 7, 29*, 78**, 1*, 7**, 699, 8, 78, 29*, 38, 79**, 78, 1*, 7**, 699
Yeh Vaada Raha Theme Song - 160bpm
4, 0, 58, 5#, 5, 4, 19*#, 0, 18, 6**#, 5#, 5, 29#, 0, 48, 5, 4, 2#, 19*, 0, 68**#, 5#, 5, 5#, 49, 0, 58, 5#, 5, 4, 69#, 0, 58, 4, 5, 29#, 0, 48, 5, 5#, 5, 49
Yes Boss - 40bpm
5888*#, 69#, 58#, 19*, 58**#, 69#, 58#, 19*, 58**#, 69#, 58#, 1999*#, 5888**#, 69#, 58#, 19*#, 58**#, 69#, 58#, 29*, 68**#, 29*, 48, 2999#, 1888, 19#, 28, 29#, 28#, 19#, 18#, 19, 18, 69**#, 68#, 5#, 5, 5#, (hold 4)99
Zinda Hai Hum (Josh) - 140bpm
68, 6, 7, (hold 1)*, 39, 08, 58**, 5, 6, (hold7), 29*, 08, 68**, 6, 7, (hold 1)*, 39, 08, 58**, 5, 6, (hold 7), 29*, 08, 1, 78**, (hold 1)*, 69**, 08, 7, 68, (hold 7), 59, 08, 38, 1*, 7**, 6999, 48, 188, 7, 68, 7, 699, 78, 6999
Punjabi Songs
Aashiq Tera (A.S. Kang) - 190bpm
488, 4#, 4, 4#, 49, 4#, 5#, 4#, 4, 2#, 48, 4#, 4, 4#, 49, 4#, 599#, 2888#, 2#, 2#, 2#, 29#, 4, 4#, 4, 2#, 1#, 28#, 2#, 2#, 2#, 49, 4#, 499
Apna Sangeet - 170bpm
68, 18*, 1, **, 1*, 29, 38, 49, 38, 299, 388, 29, 38, 29, 18, 69**, 18*, 19, 18, 29, 38, 29, 38, 199, 88**, 3*, 29, 38, 299, 68**, 18*, 1, **, 1*, 29, 38, 49, 38, 299, 388, 29, 38, 29, 18, 69**, 18*, 19, 18, 29, 38, 29, 38
Bhangra (Malkit Singh) - 100bpm
28*, 38, 2, 19, 2, 399, 488, 58, 4, 39, 48, 3, 2999, 288, 38, 2, 19, 2, 399, 488, 399, 488, 58, 4, 39, 48, 3, 29, 2
Challa (Punjabi MC) - 90bpm
388, 08, 4#, 08, 5, 09, 4#, 08, 5, 08, 6, 09, 5, 08, 6, 09, 5, 08, 4#, 099, 4#, 08, 6, 08, 2*, 08, 1#, 08, 7**, 09, 6, 09, 5, 09, 4#, 08, 3

Dil Chori Sada Ho Gaya (Hans Raj) - 100bpm
288**#, 48, 2#, 299, 6**#, 1*, (hold 6) 88**#, (hold 1) 99*, (hold 1)88, (hold 6)9**#, (hold 1)8*, (hold 5)9**, (hold 6)8#, 29*#, 48, 2#, 299, (hold 1), (hold 6)88**#, 19999*, 2888#, 48, 2#, 299, (hold 6)8**#, 19*, (hold 6)88**#, (hold 1)99*, (hold 1)88, (hold 6)9**#, (hold 1)8*, (hold 5)9**, (hold 6)8#, 29*#, 48, 2#, 299, (hold 1), (hold 6)88**#, 19999*
Kani Kokle (A.S Kang) - 180bpm
68#, 1, 2#, 4, 5, 5, 6#, 5, 4, 2#, 2#, 2#, 1, 1, 2#, 2#, 6#, 1, 2#, 4, 5, 5, 6#, 599, 48, 8, 6#, 5, 5, 5, 4, 4, 2#, 2#, 1, 1, 2#, 2#, 1, 1, 6#, 1, 19, 28#, 2#, 4, 4, 2#, 1999

Kuriye Punjabi Diye (B21) - 100bpm
288#, 4#, 6#, 2#, 4#, 699#, 288#, 4#, 6#, 2#, 4#, 699#, 688#, 2, 4, 6#, 2, 49, 28, 6#, 69#, 28, 4, 6#, 2, 599#

Viah Karvake Ve (Bally Jagpal) - 80bpm
688#, 4, 08, 4, 6#, 6#, 6#, 69#, 1*, 18, 599**#, 588#, 2*#, 1, 08, 1, 6**#, 59#, 1*, 69**#
Ajnabi - 140bpm
18**#, 7**, 6, 5#, (hold 4)9#, (hold 1)*#, 1#, (hold 1)8#, 79**, 7888, 199*#, 29, 1#, (hold 7)9**, 188*#, 7**, (hold 5)8#, 49#, 39, 4#, (hold 5)8#, 48#, 3999, 4#, 58#, 48#, (hold 3)9, (hold 5)888#, (hold 6)999, 5#, 488#, 5#, (hold 4)9999#, 58888#, (hold 6)9, 59#, (hold 4)#, (hold 1)*#, 1#, (hold 1)8#, 79**, 78, (hold 1)88*#, 2999, 1#, (hold 7)9**, 188*#, 7**, (hold 5)8#, 49#, 39, 4#,
Arzoo Jagawoo - (unknown) (help!)
(hold 6)99*#, (hold 5)888#, 69#, (hold 5)#, 1*, (hold 5)8**#, 699#, 6#, (hold 5)88#, 19*, (hold 2)8#, 199, (hold 5)88**#, 699#, 6#, (hold 5)88#, 4999, (hold 5)8, 68888#, 19999*, 688**#, 5#
Ashiq Mujhe Ashiq - 160bpm
28*#, 28#, 2#, 29#, 2, 2#, 28#, 2#, 29#, 2, 2#, 28#, 2#, 29#, 2, 2#, 28#, 2#, 29#, 2, 2#, 28#, 2#, 29#, 2, 2#, 28#, 2#, 29#, 2, 19, 29, 288, 28, 2, 29, 1, 2, 28, 2, 29, 1, 2, 28, 2, 29, 1, 2, 28, 2, 29, 1, 2, 28, 2, 29, 1, 2, 2#, 2, 1, 59**#
Bahon Meh Chale Aao (Instant Karma) - 160bpm
48#, 5#, , 19*#, 48**#, 59#, 78, 6#, 5#, 49#, 6#, 48#, 5#, , 19*#, 48**#, 59#, 78, 6#, 5#, 49#, 4#, 6#, 599#, 4888#, 5#, , 19*#, 48**#, 59#, 78, 6#, 5#, 49#, 6#, 48#, 5#, , 19*#, 48**#, 59#, 78, 6#, 5#, 49#, 4#, 6#, 599#
Bareesh Mein Sona - 160bpm
(hold 7)888*, (hold 1)99*, 79**, (hold 6)8, 19*, 788**, (hold 6)9, (hold 1)*, 79**, 688, (hold 5)999#, 78, (hold 6)888, (hold 5)99#, 79, (hold 6)888, 5#, 3999, 7, 688, 7, (hold 6)999, 78888, 1999*, (hold 7)88**, (hold 6)9, 188*, 7999**, (hold 6)88, (hold 7)99, (hold 2)8*, (hold 7)8**, 6, 78, (hold 5)9999#, 78, (hold 6)888, (hold 5)99#, 79, (hold 6)888, 5#, 3999, 7, (hold 6)888
Chupke Seh Sun – 100bpm
6#, 1*#, 18, 1#, 59#, 6**#, 1*#, 18, 1#, 59#, 68**#, 6, 6#, 499, 688#, 6, 1*, 499**, 88, 6#, 6, 6#, 49, 4, 4, 4#, 48, 4#, 19*#, 2**#, 4#, 48, 4#, 19*#, 48**#, 4, 2#, 19, 1*, 68**#, 6, 4#, 4#, 6, 49
Dil Deewana Kehta Hai Key Pyar Kar - 160bpm
(hold 1)**#, (hold 1)88#, (hold 1)9#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)88#, (hold 2)#, 199#, 79**, (hold 1)88*#, 29999#, (hold 2)8888#, (hold 4)9#, (hold 4)8#, (hold 4)9#, (hold 4)8#, (hold 2)#, (hold 2)9#, (hold 2)8#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 1)*#, (hold 2)8#, (hold 3), 299#, (hold 2)8#, (hold 1)9#, (hold 1)8#, (hold 1)999#, (hold 7)8888**
Dil Deya - 160bpm
(hold 2)8**, (hold 1)#, 29, 699#, 6888, (hold 5)9, 499, (hold 2)888, (hold 1)9, 2888, 299999#, (hold 5)888, 29#, 2, (hold 2)88#, (hold 2)99, (hold 1)8#, 29, 699#, (hold 6)8888, 599, 499, (hold 2)888, (hold 1)9, 2888, 299999#, (hold 5)888, (hold 4), (hold 2)#, (hold 2)9, (hold 2)88#, (hold 2)99, (hold 2)88#, 69#, 6, (hold 5)8, (hold 2)99, (hold 6)8#, (hold 5)9, (hold 5), (hold 2)88, 19999, (hold 1)888

1 Comments:

Blogger divya chirsty said...

Thanks for such innovative and amazing information..Good here is really nice information.
Web Designing Company
Web Development Company
Web Design Company

11:39 PM  

Post a Comment

<< Home