Saturday, July 23, 2005

NOKIA TONES-3

Dil Se Rey - Dil Se (Tempo 160bpm)
4888*#, (hold 6)999#, 799, 688888#, (hold 4)99#, 788, (hold 6)99#, 4999#, 688888#, (hold 4)99#, (hold 6)9#, 799, (hold 6)888#, (hold 1)*#, (hold 1)#, (hold 1)#, 788**, 19*#, 79**, (hold 7), (hold 7)9, (hold 7)8, (hold 7), (hold 7), (hold 7), (hold 1)*#, (hold 7)88**, 1*#, 799**, (hold 6)#, (hold 6)#, (hold 6)#, (hold 1)8*#, 78**, 19*#, (hold 7)9**, (hold 6)#, (hold 6)#, (hold 4)99#, (hold 6)888#, (hold 7), (hold 1)99*#, (hold 7)888**, (hold 1)*#, (hold 7)9**, 7999, (hold 6)88#, (hold 6)#
Dum Dum Dhola Dhola - (Tempo 160bpm)
499*#, 588888, (hold 3)99, (hold 5), (hold 6), (hold 7)99, (hold 2)888*, (hold 1), (hold 7)**, (hold 6)99, (hold 6)88, (hold 5)9#, (hold 6)99, (hold 1)888*, (hold 7)**, 69, (hold 5)9, (hold 5)88, (hold 4)9#, (hold 5)99, (hold 7)888, (hold 6), (hold 5), (hold 4)99#, (hold 4)88#, (hold 4)9, (hold 4)99#, (hold 3)888, (hold 2)#, (hold 3)9, (hold 4)8#, (hold 4)9#, (hold 4)8#, (hold 4)9#, (hold 4)9#, (hold 3)888, 4#, (hold 3)9, (hold 2)9#, (hold 3), (hold 5)8, (hold 5)9, (hold 5)8, (hold 5)9, (hold 5)9
Duppata Mera Malmal Da (Hadiqa) - 90bpm
1253 8 5 6 6 6 5 7 7 7 6 1 * 1 1 7 * * 0 9 7 3 * 3 2 2 7 * * 7 6 6 7 6 8 7 5 9 9 38 3 5 5 5 6 0 6 5 1 9 9 * 7 8 * *
Halka Halka (Jaspinder Narula) - 125bpm
48#, 6, 29*, 28, 29, 2, 18#, 1#, 3, 2, 1#, 79**, 8, 3*, 2, 29, 28, 29, 2, 18#, 1#, 3, 2, 1#, 79**, 8, 7, 7, 69, 58, 69, 7, 78, 7, 6, 6, 69


Made In India (Alisha) - 160bpm
(hold 6)8*, 29*, 28, (hold 2)8, 699**, 5, 6, (hold 6)88#, 6999, 68, 2*, 28, (hold 2)8, 699**, (hold 5)8, 6, 6#, 699, (hold 6)88, 288*, (hold 2)999, 6**, 3888*, 39999, 68**, 2*, 3, (hold 4)99, 688, 6, 6#, 6, 599, (hold 5)888, 59, 6, 5, (hold 4)9, (hold 4)88, 69#, 68#, 6#, (hold 6)8, 59, 49, 3, 2, 19, (hold 2)9
Mera dil Chahe - Sonu Nigam -140bpm
58, 5, 79, 19*, 19, 588**, 1*, 7**, 6, 68, 78, 6, 5999, (7)8, 18*, 699**, 69, 6888, 5, 4, 6, 59, 5, 599, 188*, 7**, 29*, 29, 288, 38, 4, 39, 2, 28, 38, 2, 1999, 18, 7**, 29*, 29, 7888, 1, 2, 7**, 199*, 19

Mushkil Par Jayen - 70bpm
48*, 4, (hold 6), 68, 59, 4, 69, 58, 4, 5, 6, (hold 5)8, 49, 488, (hold 5), 4, 2999, 288, 4, 59, 6, 58, (hold 4), (hold 4), 29, 1, 18, 29, 48, 499, 48, 4, (hold 6), 68, 59, 4, 69, 58, 4, 5, 6, (hold 5)8, (hold 4), 48, (hold 5), 4, 2999, 288, 4, 59, 6, 58, (hold 4), (hold 4), 29, 1, 18, 29, 48, 499

Piya Basanti Re (Chitra) - 180bpm
1*, 1, 1, (hold 1), 2, 3, 299, 3888, 2, 39, 18, 09, 19, 1, 1, 1, 28, 2, 19, 7**, 7, 19*, 08, 18, 1, 1, (hold 1), 2, 3, 299, 3888, 2, 39, 18
Shama Payan ( Nusrat Fateh Ali Khan) - 225bpm
3 5 6 6 # 9 0 8 0 6 # 8 6 # 5 6 9 0 8 0 6 8 # 6 5 5 3 9 0 8 8 8 8 0 6 5 8 5 9 9 0 8 8 3 * 8 8 5 6 6 # 8 6 5 6 # 9 9 0 6 # 8 6 # 5 6 9 0 8 0 6 # 8 6 5 5 3 9 0 8 8 8 8 0 6 5 8 5 9 9

Ajnabi (Tempo 200bpm)
Keypresses:
18**#, 7**, 6, 5#, (hold 4)9#, (hold 1)*#, 1#, (hold 1)8#, 79**, 7888, 199*#,29, 1#, (hold 7)9**, 188*#, 7**, (hold 5)8#, 49#, 39, 4#, (hold 5)8#, 48#, 3999,4#, 58#, 48#, (hold 3)9, (hold 5)888#, (hold 6)999, 5#, 488#, 5#, (hold 4)9999#,58888#, (hold 6)9, 59#, (hold 4)#, (hold 1)*#, 1#, (hold 1)8#, 79**, 78, (hold 1)88*#, 2999, 1#, (hold 7)9**, 188*#, 7**, (hold 5)8#, 49#, 39, 4#,


Avara Bhawarey (Tempo125bpm)
Keypresses
(hold 2)8**, (hold 2)8, 29, (hold 2), 2, (hold 1)8, (hold 1)9, (hold 1)9, 18, (hold 7)8**, (hold 6)9, 79, (hold 6)8, (hold 2)*, (hold 1), (hold 7)**, (hold 6), (hold 5)9, (hold 2)88*, 2, (hold 2)9, 2, (hold 1)8, (hold 1)9, (hold 1)9, (hold 1)88, (hold 7)**, (hold 6)9, (hold 7), (hold 6), (hold 2)*, (hold 1), 79**, (hold 6)8, (hold 5)9, (hold 2)88*, (hold 2), (hold 2)9, 18, (hold 7)**, 199*, (hold 7)8**, (hold 1)*, (hold 2)9, (hold 2)88, 29, (hold 2), (hold 1)8, (hold 7)**


Amar, Akbar, Anthony (Old indian Film)(Tempo=70bpm)
2a2, 8a2, 8b2, 16g2, 16a2, 4b2, 2b2, 16b2, 8c3, 16a2, 16b2, 4c3, 8a2, 8a2, 8a2, 8b2, 32g2, 8a2, 4b2, 2b2, 16b2, 8c3, 32a2, 16b2, 4c3, 16a2, 8a2, 16b2, 8c3, 8d3, 8e3, 16d3, 32c3, 2d3, 8c3, 16b2, 8a2, 8g2, 8g2, 16g2, 8a2, 16b2, 8b2, 8c3, 8b2, 16a2, 4a2, 32e2, 8e2

Akele Hum Akele Tum (film=Raja Ko Rani Sey Pyar Ho Gya) (Tempo=250bpm)
2#d2, 16f2, 4#d2, 1d2, 2d2, 4g2, 2#a2, 2a2, 2g2, 4d3, 4#a2, 1c3, 4c3, 8c3, 1c3, 2c3, 2d3, 1#d3, 2#d3, 2d3, 2#a2, 2#a2, 4c3, 1d3, 4f3, 4d3, 2#a2, 8a2, 8d3, 2a2, 2a2, 4#a2, 16c3, 2d3, 16c3, 16a2, 2#a2, 16g2, 32a2, 16#a2, 16a2, 4g2, 2d2, 4g2, 2#a2, 2a2, 2g2, 2#a2, 2a2

Aye Dil (Kya kehna) - (Tempo140bpm )
Keypressed

5*, 3, 8**, 3*, 4, 3, 2, 3, 2, 19, 8**, 3*, 2, 1, 3, 29, 8**, 2*, 1, 7**, 1*, 29, **, 58*, 5, 39, 8**, 3*, 4, 3, 2, 3, 2, 19, 8**, 3*, 2, 1, 3, 29, 8**, 2*, 1, 7**, 2*, 19, 8**, 5*, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 59, 8**, 5*, 6, 5, 4, 5, 4, 39, 8**, 5*, 4, 3, 5, 49, 8**, 4*, 3, 2, 3, 49, 8**, 5*, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 59, 8**, 5*, 6, 5, 4, 5, 4, 39, 8**, 5*, 4, 3, 5, 49, 8**, 2*, 1, 7**, 2*, 19
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Baho Me Challe Aoo (old song)(Tempo = 40)
Keypressed

5888*, 69, (hold 2)*, 58**, 69, 18*, 7**, 6, 59, 7, 58, 69, (hold 2)*, 58**, 69, 18*, 7**, 6, 59, (hold 5), (hold 7), 699, 5888, 69, (hold 2)*, 58**, 69, 18*, 7**, 6, 59, 7, 58, 69, (hold 2)*, 58**, 69, 18*, 7**, 6, 59, (hold 5), (hold 7), (hold 6)99
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Bally Sagoo-Churalia Hai Tum Nay Ju Dil Wo(Temp unknown)
16a1 8a1 16c2 8b1 8a1 4c1 8b1 8a1 4g1 2d1 8- 16a1 8a1 16c2 8b1 8a1 4a1 8b1 8b1 2#g1 8- 16a1 8a1 16c2 8b1 8a1 4a1 8b1 8a1 4g1 2d1 8- 16a1 8a1 16c2 8b1 8a1 4a1 8b1 8a1

Bally Sagoo-Dil Cheez (Temp unknown)
16f1, 32-, 16f1, 32-, 16f1, 32-, 16#f1, 32-, 16#g1, 32-, 16#g1, 32-, 16#g1, 32-, 16#f1, 32-, 16f1, 32-, 16f1, 32-, 16f1, 32-, 16#f1, 32-, 16#g1, 8-, 16#g1, 32-, 16g1, 32-, 16#g1, 32-, 16#a1, 32-, 16#a1, 32-, 16#g1, 32-, 16#g1, 32-, 16#f1, 32-, 16#f1, 32-, 16#g1, 32-

Bar Bar Dekho (Tempo 160) (Old Song)
Keypresses
2**#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, (hold 1)9, 18, 29#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, 19, 18, 29#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, (hold 1)8#,(hold 1)9, 6**#, (hold 1)*#, (hold 1)8, (hold 6)9**#, 5#, (hold 5)#, 29#, 48,688#, 599999#, 288#, (hold 4)8, 6999#, 288#, (hold 4)8, 5999#, 288*#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, (hold 1)9, 18, 29#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, 19, 18, 29#, (hold 2)8#, (hold 4)8, (hold 2)9#, (hold 1)8#, (hold 1)9, 6**#,

Border- Sandhasay Atay Hain Humain Tarpatay hain
16c1 8c1 8c1 4a1 4g1 4a1 16c1 8c1 8c1 4a1 4g1 4a1 16f1 16f1 16e1 16d1 16c1 4d1 8e1 8c1 4d1 16f1 16f1 16e1 16d1 16c1 4d1 8e1 8c1 4d1 16g1 8g1 8g1 4g1 16a1 8a1 8g1 4g1 16a1 8a1 8g1 4c2 4#a1 4a1

Baadshah - Baadshah (Tempo 200bpm)
Keypresses
(hold 1)8**, (hold 1)#, (hold 1), 2999#, (hold 1)888, (hold 1)#, 1, (hold 1)88#, 19, (hold 6)99**#, (hold 6)8#, (hold 6)9#, (hold 1)8*, (hold 1)#, (hold 1), 388, 5**, (hold 3)9999*, (hold 1)88, (hold 1)#, 1, 18#, 69**#, 1999*, (hold 1)888, (hold 1)#, (hold 1), 2999#, (hold 1)888, (hold 1)#, (hold 4)8, 1#, 4, 1#, 69999**#, (hold 1)888*, (hold 1)#, (hold 1), 388, 3, 3, 199, 1, 19#, (hold 6)8**#, 1999*, (hold 1)888, (hold 1), (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)88, 19#, 1, 69999**#,

Bholee See Soorat (Temp check with yourself)
Keypresses
6*, (hold 7)88, 1*, (hold 7)9**, (hold 6), (hold 5), (hold 6)8, 7, (hold 6)9, (hold 5), 49, (hold 5)88, 6, 599, 48, 3, (hold 3)8, (hold 6)99, (hold 3)88, (hold 3), 399, 69, 68, (hold 7)88, 19*, (hold 7)**, (hold 6)8, (hold 5), (hold 5)9, (hold 6)8, 7, (hold 6)9, (hold 5)8, (hold 4), 499, (hold 5)88, 69, (hold 5), (hold 4)8, (hold 3), (hold 3)9, (hold 6)9, (hold 3)88, 39, (hold 3), 699

Chand Tarey - Yes Boss (Tempo 80bpm)
Keypresses
(hold 2)*#, (hold 5)88**#, (hold 6)9#, 299*#, (hold 2)8#, (hold 5)88**#, 6#, (hold 1)*#, 6999**#, (hold 2)8*#, 58**#, (hold 6)#, 29*#, (hold 2)#, (hold 5)88**#, 6#, (hold 1)*#, 699**#, (hold 2)*#, (hold 5)88**#, (hold 6)9#, 29*#, (hold 2)#, (hold 5)88**#, 6#, 19*#, 69**#, (hold 4)8*, (hold 1)8#, 1#, (hold 1), (hold 6)9**#, (hold 1)*#, 2#, 199#, (hold 4)88, 1#, (hold 1)88#, (hold 1)9, (hold 6)9**#, (hold 1)*#, 4, 488, 29999#

Dil Deewana Kehta Hai Key Pyyar Kur - (Tempo 160bpm)
Keypresses
(hold 1)**#, (hold 1)88#, (hold 1)9#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)88#, (hold 2)#, 199#, 79**, (hold 1)88*#, 29999#, (hold 2)8888#, (hold 4)9#, (hold 4)8#, (hold 4)9#, (hold 4)8#, (hold 2)#, (hold 2)9#, (hold 2)8#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 1)*#, (hold 2)8#, (hold 3), 299#, (hold 2)8#, (hold 1)9#, (hold 1)8#, (hold 1)999#, (hold 7)8888**, 1*#, 7999**, (hold 7)888, 1*, 1999#, (hold 1)88#, (hold 1)9#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)#, (hold 1)88#

Dilbar Dilbar (Tempo 80bpm)
Keypresses
(hold 1)8*#, (hold 1)8, 6999**#, (hold 1)88*#, (hold 1)8, (hold 6)**#, 18*, 6999**#, (hold 1)8*#, (hold 1)8, (hold 6)**#, (hold 1)8*, 6999**#, (hold 1)8*#, (hold 1)8, (hold 6)**#, 1*, 699**#, (hold 5)88#, (hold 6)#, (hold 1)*, (hold 2)#, (hold 1)9, 6**#, (hold 6)8#, 19*, 699**#, (hold 5)888#, (hold 6)#, (hold 1)*, (hold 2)#, (hold 1)9, 6**#, (hold 6)8#, 19*, 699**#, (hold 5)888#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)#, (hold 1)9*#, (hold 1)8

Dil Kya Kare (Instant Karma) (Temp= check wid yar self)
Keypresses
(hold 6)88*, 2*, 38, (hold 4)99, (hold 3)88, 2, (hold 3)9, 599, 288, 4, 2, 2, (hold 4), (hold 4)8, 3, 2999, 28, (hold 6)**, (hold 6)8, (hold 2)8*, (hold 3), (hold 4)99, (hold 3)88, 2, (hold 3)9, 599, 288, 4, 2, 2, (hold 4), (hold 4)8, 3, 2999, 28

Daler Mehndi:- Na Na Na Na Na Re (Tempo 200)
8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 4d2, 8d2, 8e2, 8f2, 4e2, 4c2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 4d2, 8d2, 8e2, 8f2, 4e2, 4c2, 8f2, 8f2, 8e2, 8f2, 4g2, 4e2, 4f2, 4d2, 4e2, 4c2, 8f2, 8f2, 8e2, 8f2, 4g2, 4e2, 4f2, 4d2, 2e2

Do Lafzoon ki hai (Tampo 125)(My Fav) (HOT)
4d1 4e1 4f1 2a1 2.d2 8a1 8d2 4a1 4g1 2g1 2.c2 8g1 8c2 4g1 4f1 2f1 4#a1 2#a1 8f1 8#a1 4f1 4e1 8f1 8e1 8d1 8e1 2.d1 4d1 4e1 4f1 1g1 4g1 8g1 32- 4g1 1#f1

Ek Pyar Ka Naghma (Tempo 100bpm) (old song)
Keypresses
18*, 2, 39, 48, 59, 4, 3, 8**, 1*, 2, 3, 3, 4, 59, 4, 3, 8**, 3*, 4, 5, 79, 888**, 699*, 5, 4, 69, 888**, 499*, 3, 2, 5, 5, 4, 58, 49, 3, 39
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Fiza - Mehboob Mere Mehboob Mere(tempo 120)
Keypresses
28*, 6, 4#, 2#, 28, 69, 68, 49#, 2#, 2, 6, 4#, 2#, 08, 2, 18, 299, 28, 6#, 6, 59, 68#, 68#, 69, 59, 68#, 6, 59, 48#, 28#, 499#, 28, 6, 4#, 2#, 28, 69, 68, 49#, 2#, 2, 6, 4#, 2#, 08, 2, 18, 299
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Hamara dil aap kay pass hai (temp 140)
Keypresses
1+, 4, 28#, 1999#, 6888#++, 6#, 29*#, 68#++, 6#, 1999+, 188, 18, 1#, 1, 59++, 68#, 18+, 6 #++, 59, (2)9#, 59, 58, 48, 4999, 088, 188, 18, 1#, 1, (5)999#, 5888#, 59#, 6#, 18*, 59++, 58, 5999, 5888, 59, 6#, 58, 2999#, 588 8, 09, 59, 5#, 58, 49, 4, (4)9
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Her Dil Jo Pyar Karay Ga (theme) (Temp=160)
Keypresses
68, 7, 1*, 1, 19, 38, 3, 2, (2)99, 0888, 588**, 6, 7, 7, 79, 28*, 2, 1, (1)99, 088, 388, 3, 39, 48, 29, 2, 2, 79**, 0888, 78, 28*, 49, 38, 19, 19, 0, 38**, 4, 5, (7), 68, 69, 69
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Hero- (Theme) (Tempo 180) (My Fav)
4g1 4d2 4e2 4d2 4e2 4d2 4#a1 4g1 1#a1 8a1 2.g1 4- 4g1 4d2 4e2 4d2 4e2 4d2 4#a1 4g1 1#a1 8a1 2.g1 8.#a1 4#a1 2a1 4#c2 8d2 2e2 4e2 8g2 8g2 2f2 4e2 8d2 2#c2 4c2 4#a1 4g1 4d2 4e2 4d2 4e2 4d2 4#a1 4g1 1#a1 8a1 2.g1

Her Dil Jo Pyar Karay Ga (Song= Pyia Pyia O Piya Piya) (Temp=100)
16c#1,8d#1,16f#1,8f1,8c#1,16a#2,8f1,16f.1,8f.1,16c#1,8d#1,32f#.1,8f1,8d#1,16f.1,8d#1,16c#1,8d#1,16f #1,8f1,8c#1,16a#2,8f1,16f.1,8f.1,16c#1,8d#1,32f#.1,8f1,8d#1,16f.1,8d#1,


Hum To Mohabbat Karega (Theme) (Tempo 140bpm)
Keypresses
78, 7, 7, 7, 2*, 7**, 0, 58, 5, 59, 6, 5, 4#, 3, 09, 2, 3, 4#, 5, 4#, 4#, 0, 48#, 4#, 59, 6, 5, 4#, 3, 09, (hold 2)*, 2, 08, (hold 7)**, 5, 08, 7, 08, 7, 499#, 088
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Janam Samja Karo (Temp=63)
Keypresses
288*, 4, 6, 08, 5, 08, 7, 6, 08, 08, 3, 4, 5, 08, 4, 08, 3, 2, 08, 08, 2, 4, 6, 08, 5, 08, 7, 6, 08, 08, 3, 4, 5, 08, 4, 08, 3, 2
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Jadu Teri Nazar (Film=Darr) (Tempo 140bpm)
Keypresses
68, 399*, 888**, 29*, 3, 2, 18, 799**, , 58, 299*, 88**, 1*, 2, 1, 78**, 6999, 8, 48, 19*, 79**, 88, 3, 79, 69, 88, 6, 6, 499*, 4888, 5, 4, 3999, 88**, 6, 6, 499*, 4888, 5, 4, 3999
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Jeevan Mein Jaane Jaana (Film=Bicho) (Tempo 225bpm)
Keypresses
5, 5, 58, 2*, 19, 7**, 5, 5, 0, 5, (hold 5), 48, 59, 5, 58#, 7, 5#, (hold 7)99, 58, 5, 58, 2*, 19, 7**, 5, 69#, 68#, (hold 6), 68#, 5#, 6#, 5#, 5, (hold 5)99,08, 28*#, 28#, 29#, 2#, 2, 2, 2, 19, 28#, 28#, 29#, 2#, 29


KKHH-Ladki Bari Anjani Hai (Tempo 125bpm )
Keypresses
6, 78, 19*, 78**, 6, 7, 1*, 399, 88**, 69, 78, 19*, 78**, 6, 7, 2*, 599**, 8, 58, 4*, 3, 48, 3, 299, 8**, 5, 4*, 3, 48, 3, 299, 8**, 5, 4*, 3, 29, 78**, 6, 7, 2*, 59**, 8, 7, 18*, 7**, 6999, 588, 7, 18*, 7**, 6999
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

KKHH-Tujhe Yaad Aana Meri (Tempo 90bpm)
Keypresses
38, 3, 39, 48, 5, 49, 3, 28, 29, 28, 2, 3, 4, 3, 59, 48, 3, 399, 388, 4, 69, 68, 6, 6, 5, 7, 6, 6, 59, 78, 7, 1*, 7**, 199*, 388, 29, 1, 68**, 599, 388, 3, 39, 48, 5, 49, 3, 28, (hold 2)9

KKHH-Kuch Kuch Hota Hai (Tempo 90pm)
4-,8e2,16f2,8e2,16d2,8c2,4e2,8-,8e2,16f2,8e2,16d2, 8c2,4e2,8-,8d2,16e2,8d2,16c2,8b1,8d2,4g1,16-,8d2,16c2, 8d2,16c2,4c2,16-,8c2,8c2,8d2,16e2,4a2,4g2,16-,4c2, 8d2,16e2,8a2,8a2,4g2,16-,8d2,16e2,8d2,16c2,8b1,8a1,4g1.

Kaho Na Pyar Hai (Theme) - (Tempo=140)
Keypresses
4+, 0888, 38, 29, 3, 088, 48, 4, 3, 29, 3, 088, 4, 0888, 38, 29, 3, 38, 5, 49, 38, 299, 08, 788++, 79, 1+, (2), 78++, (1)9+, 78++, (6)9, 78, 79, 1+, 2, 3, (1)9
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Kaho Na Pyar Hai (Song=Ek Pal Ka Jeena)(Tempo 100)
Keypresses
588*#, (hold 6)#, 79, 68#, (hold 6)8#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)9#, 79, (hold 6)88#, (hold 6)#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)9#, (hold 7), (hold 6)8#, (hold 6)#, 69#, (hold 5)8#, 699#, 1*#, (hold 6)88**#, 69#, 6#, 5#, (hold 6)#, 79, 68#, (hold 6)8#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)9#, 79, (hold 6)88#, (hold 6)#, (hold 6)#, (hold 5)#, (hold 6)9#, (hold 7), (hold 6)8#, (hold 6)#, 69#, (hold 5)8#, 699#,

Mera Mann (Tempo 140bpm)
Keypresses
59, 08, 588, 6#, 2*, 6**#, 199*, 08, 688**#, 6, 5, 6, 499, 08, 288, 4, 6, 4, 599, 0, 5, 08, 588, 6#, 2*, 6**#, 199*, 08, 688**#, 6, 5, 6, 499, 08, 288, 4, 6, 4, 599
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Meri Payal Bole (Tempo 180bpm )
Keypresses
5, 6, 5, 6, 08, 1*, 18, 1, 7**, 69, 0888, 1*, 18, 1, 7**, 7, 6, 59, 6, 7, 6, 0888, 3, 28, 39, 3, 38, 59, 38, 59, 5, 58, 69, 58, 69, 6, 68, 199*, 78**
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Mere Sapno Ki Rani(Temp unknown)
8g2, 8g2, 8c3, 8c3, 8c3, 8#a2, 8d3, 8d3, 8d3, 8#a2, 32b2, 8c3, 8c3, 8c3, 2g2, 8g2, 8g2, 32b2, 8c3, 8c3, 8c3, 8#a2, 8d3, 8d3, 8d3, 8#a2, 32b2, 8c3, 8#g2, 8#g2, 2#g2, 8g2, 8g2, 32b2, 8c3, 8c3, 8c3, 8#a2, 8d3, 8d3, 8d3, 8c3, 32d3, 8#d3, 8#d3, 8#d3, 2#d3, 8d3, 2d3

Mushkil Par Jayen (Temp unknown)
Keypresses
48*, 4, (hold 6), 68, 59, 4, 69, 58, 4, 5, 6, (hold 5)8, 49, 488, (hold 5), 4, 2999, 288, 4, 59, 6, 58, (hold 4), (hold 4), 29, 1, 18, 29, 48, 499, 48, 4, (hold 6), 68, 59, 4, 69, 58, 4, 5, 6, (hold 5)8, (hold 4), 48, (hold 5), 4, 2999, 288, 4, 59, 6, 58, (hold 4), (hold 4), 29, 1, 18, 29, 48, 499
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Noorie (Tempo 100)
Keypresses
69#, 68#, 5#, 68#, 1*#, 69**#, 5#, 4#, 0, 4#, 5#, 6#, 7, 6#, 5#, 59#, 58#, 5#, 59#, 58#, 48#, 29#, 08, 2#, 4#, 4#, 4#, 5#, 6#, 5#, 49#, 48#, 0888, 58#, 4#, 29#, 48#, 2#, 19#, 0, 6#, 2*#, 199#, 288#, 2#, 1#, 199#, 288#, 1#, 199#
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

O ' O Janne Jana (Temp Unknow)
Keypresses
(hold 6)88, 68, 69, (hold 3)8*, 2, 3, (hold 1)99, 28, (hold 2)8, 7**, 69, 78, 59,(hold 5)9, 58, 7, 78, 79, 78, 799, 7, (hold 6)8, 68, 69, 3*, 28, 3, 1, 2, 7**, 1*,69**, (hold 6), 68, 69, 3*, 28, 3, 1999, 288, 2, 78**, (hold 6), (hold 7), 59, (hold 5)9, 58, 7, 78, 79, 78, 799, 7,

Pehli Baar Jab Dekha (Tempo 140bpm)
Keypresses
58, 58, 5, 29*, 1, 19, 68**#, 6, 69#, 6#, 0, 58, 4, 5, 58, 5, 29*, 1, 1, 28, 1, 69**#, 6, 69#, 6#, 0, 58, 4, (hold 2)9#, 69#, 1888*, 6**#, 699, 08, 68, 6, 68#, 6, 59, 4, (hold 5)9, 58, 599

Pyar Kiya To Nibhana (Major Saab) (Tempo 200bpm)
Keypresses
68, 5, 69, 68, 5, 69, 68, 5, 69, (hold 6)9, 38, 58, 69, 7, 18*, 79**, (hold 7)9, 78, 2*, 38, 39, 28, 79**, 7, 5, 68, 5, 19*, 18, 29, 1, 78**, 69, 6, 5, 6, 7

Pardes-(Song = Do Dil )(Tempo 160bpm)
Keypresses
(hold 2)8*#, 3, 4999#, 588#, (hold 6)8, 59#, 48#, 5999#, (hold 4)88888#, 299#, (hold 2)9#, 499#, 5888#, (hold 6), (hold 5)88#, 69, (hold 5)#, 49#, 49, 499#, 488888#, (hold 5)#, (hold 6)#, (hold 7)99, 7, 7999, (hold 7)88888, (hold 6)9#, 5#, (hold 4)8#, (hold 5)#, (hold 4)99#, (hold 5)8#, (hold 6)9, 588#, (hold 6), 599999#, (hold 3)8888, 49#, (hold 5)8#, 69#, (hold 7), 7, 7999, (hold 6)88888#, (hold 7), (hold 6)9#, 5#, (hold 4)8#, (hold 5)#, 499#, (hold 5)8#, (hold 6)9, 588#, 69, (hold 5)9999#

Pardes-(Song =Meri Mehbooba) (Tempo 170bpm)
Keypresses
38, 69, 7, 1*, **, 1*, **, 1*, 8**, 1*, 19, 6**, 7, , 7, , 7, 8, 7, 79, 1*, 2, **, 2*, **, 2*, 8**, 4*, 49, 2, 3, **, 3*, **, 38*, 9**, 38, 69, 7, 1*, **, 1*, **, 1*, 8**, 1*, 19, 6**, 7, , 7, , 7, 8, 7, 79, 1*, 2, **, 2*, **, 2*, 8**, 4*, 49, 2, 3, **, 3*, **, 38*

Raja Hindustani (Song =Pucho Zara Pucho) (Temp Unknown)
8d1 8d1 8e1 8d1 8d1 8a1 8- 8a1 8d1 8e1 8d1 8d1 8a1 8- 4a1 4g1 4f1 8f1 8f1 8e1 8f1 8f1 8a1 8g1 8e1 8d1

Rangeela (Song = Rangeela Ray) (Tempo Unknown)
Keypresses
58*#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 1)9*#, (hold 2)#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 5)#, 7999, 588#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 7)99, 5#, (hold 7)88, (hold 1)9*#, (hold 2)#, (hold 1)#, (hold 7)**, (hold 5)#, 7999, (hold 7)888, (hold 6)#, (hold 6)8#, (hold 7), (hold 6)9#, (hold 5)#, (hold 6)8#, (hold 5)#, (hold 4)99#, (hold 7)8, (hold 6)#, (hold 6)8#, (hold 7), (hold 6)9#, (hold 5)#, (hold 6)8#

Suniye To (Yess Boss) (Tempo=80bpm)
32d2, 32#d2, 16d2, 32c2, 2d2, 32d2, 32#d2, 16d2, 32c2, 2d2, 16d2, 32#d2, 16d2, 32c2, 2d2, 32d2, 32#d2, 16d2, 32c2, 4d2, 8d2, 16c2, 16c2, 16c2, 16c2, 16c2, 16d2, 16#d2, 16c2, 32c2, 32#d2, 8d2, 16#a1, 16c2, 16#a1, 16a1, 8g1, 16c216c2, 32c2, 16d2, 32#d2, 32d2, 4c2, 16#a1, 16#a1, 32#a1, 32c2, 32d2

Taal Se Taal (Taal) - (Tempo 225bpm)
Keypresses
(hold 5)*#, 1*#, (hold 7)**, (hold 6)8, (hold 5)99#, (hold 4)8#, (hold 3), (hold 4)8#, 5999#, (hold 3)888, (hold 4)#, (hold 5)#, (hold 6), (hold 7), (hold 5)999#, (hold 3)888, (hold 4)#, (hold 5)#, (hold 1)*#, (hold 7)9**, (hold 6), (hold 5)#, (hold 4)#, (hold 3), (hold 4)8#, (hold 5)999#, (hold 4)888#, (hold 5)#, (hold 6), 5999#

Teri Chunaria (Tempo 125)
8c2, 8c2, 8d2, 8b1, 8a1, 8b1, 8g1, 8a1, 8a1, 2b1, 8-, 8d2, 8d2, 8e2, 8#c2, 8d2, 8#c2, 8b1, 8b1, 8c2, 8b1, 2a1, 8-, 8c2, 8b1, 8c2, 8b1, 8a1, 8b1, 16b1, 8b1, 16b1, 8b1, 8b1, 8d2, 8b1, 8a1, 8g1, 4f1, 4f1, 4g1, 8g1, 1a1

Tuje Deka To Yeh Jana Sanam (Tempo Unknown)
8d1 8d1 8d1 8a1 8g1 8a1 8f1 8g1 8#a1 4a1 4- 8d1 8d1 8d1 8a1 8g1 8a1 8f1 8g1 4e1 4- 8d1 8e1 4c1 8d1 8e1 4c1 8d1 8e1 4c1 8d1 8f1 4e1 4- 8d1 8e1 8c1 8d1 8e1 8c1 8e1 8d1 4d1

Tu Meri Zindagi Hai (Tempo 150bpm)
Keypresses
48*, 48#, 4, 29#, 1#, 2#, 48, 2#, 19#, 1, 19#, 188, **, 19*, 18#, 1, 699**#, 68#, 1*, 1#, 2#, 18#, 2#, 1#, 1, 69**#, 5#, 699#, 8888, 199*, 1#, 2#, 4, 48#, 4, 29#, 1#, 2#, 48, 2#, 19#, 1, 19#, 188, **, 19*, 18#, 1, 69**#, 8, 69#, 1*, 1#, 2#, 18#, 2#, 1#, 1, 69**#, 5#, 699#

Woh Pehli Bar - (Tempo 100bpm)
Keypresses
18*, 7**, 1*, 69**, , 18*, 7**, 1*, 59**, , 78, 6, 7, 59, 2*, 18, 7**, 1*, 69**, , 18*, 7**, 1*, 69**, 3*, 28, 1, 78**, 6, 5, 6, 799, 8, 7, 6, 7, 59, 2*, 18, 7**, 1*, 69**, , 18*, 2, 3, 3, 3, 59, 88**, 49*, 38, 29, 2, 3, 29, 8**, 7, 1*, 2, 2, 3, 29, 88**, 79, 7, 1*, 1, 7**, 69

Yeh Vaada Raha Theme (Tempo 160bpm)
Keypresses
4, 0, 58, 5#, 5, 4, 19*#, 0, 18, 6**#, 5#, 5, 29#, 0, 48, 5, 4, 2#, 19*, 0, 68**#, 5#, 5, 5#, 49, 0, 58, 5#, 5, 4, 69#, 0, 58, 4, 5, 29#, 0, 48, 5, 5#, 5, 49

Aap Ka Aana - Kurukshetra (Tempo=180bpm)
8a1 4#g1 4#f1 8e1 4e1 2#f1 8#g1 8a1 8b1 8#g1 8a1 4#g1 8#f1 1#f1 8#g1 4#f1 4e1 8d1 4e1 8#g1 8#g1 8a1 8b1 8#g1 8a1 8#g1 8#f1 1#f1 4a2 8a2 8#g2 8a2 8#g2 8#f1 8#c1 8#f1 8#c1

Abdul Kader (Tempo 200)
16d2 16e2 8f2 16f2 16a2 8g2 16g2 16a2 16f2 16g2 16f2 16e2 16d2 16c2 16d2 16e2 8f2 16f2 16g2 16e2 16f2 16e2 16d2 8c2 8- 16c2 16d2 16e2 8f2 16f2 16a2 8g2 16g2 16a2 16f2 16g2 16f2 16e2 16d2 16c2 16d2 16e2 8f2 16f2 16d2 8e2 16e2 16c2 4d2


Adnan Sami - Bhigi Bhigi - ( Tempo: 200 bpm )
4c2 4b1 4b1 4a1 2b1 4c2 2d2 2- 4a1 4c2 2d2 4b1 4a1 4a1 8b1 8a1 4g1 4b1 4a1 4a1 4g1 2a1 4c2
2b1 4- 2b1 4a1 2a1


Adnan Sami Khan -Lift Karaday - (Tempo 180)
4d1 8d1 4f1 8g1 8a1 4g1 8- 8g1 4g1 4g1 8- 4d1 8d1 4f1 8g1 8a1 4g18- 8g1 4g1 4g1 8- 4f1 8f1 4f1 8e1 8d1 4e1 8e1 8d1 4d1 4d1 8- 4f1 8f1 8g1 8f1 4g1 8g1 8f1 8e1 4d1


AKS (Band yeah bin das hai)
(Tempo 180)
4e1 32- 4c1 8e1 16- 4f1 8a1 16- 8f1 8g1 4- bc2 16- 8f1 16- 8a1 16- 4g1 16- 8f1 16- 8e1 8c1 16- 4e1 32- 4c1 8e1 16- 4f1 8a1 16- 8f1 8g1 4- 8c2 16- 8f1 16- 8a1 16- 4g1 16- 8a1 16- 4g1 16- 8f1 16- 8e1 8c1 16- 8f1 8g1 4- 8c2 16- 8f1 16- 8a1 16- 4g1 16- 8f1 16- 8e1 8c1 16-4e1 32- 4c1 8e1 16- 4f1 8e1 16- 4f1 8a1 16- 8f1 8g1 4- 8c2 16- 8f1 16- 8a1 16- 4g1 16- 8f1 16- 8e1 8c1 16-

BHOOMRO BHOOMRO: MISSION KASHMIR (Tempo=Unknown)
4f1 4e1 4d1 4e1 4c1 4f1 4e1 8d1 4e1 8- 4f1 4e1 8d1 8e1 4c1 8f1 8e1 8d1 4e1 8- 8.c1 8.c1 8c1 8.c1 8.c1 8c1 8c1 8d1 8d1 8e1 8e1 4d1 8.c1 8.c1 8c1 8.c1 8.c1 8c1 8c1 8d1 8d1 8e1 8e1 8e18d1

Chand aaya hai (DIL HI DIL MEIN )(Tempo=112bpm)
8f1 8#g1 8#a1 2c2 16c2 16#c2 16c2 16#a1 8#a1 8#a1 8a1 2#a1 16#a1 16c2 16#a1 16#g1 8#g1 8#g1 8g1 2#g1 16#g1 16a1 16#g1 16g1 8g1 8g1 8f1 4g1 8-

Chori Chori Chupke Chupke Theme (Tempo 160bpm)
Key Presses:
3*, 28, 399, 28, 18, 299, 18, 78**, 6, 7, 2*, 7**, 69, 59, 08, 388, 4, 69, 48, 3, (hold 2) 9, 0, 2, 5, 2, (hold 3), 0, 38, 4, 69, 48, 3, (hold 2) 9, 0, 2, 5, 2, (hold 3)
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Chand Chupa Badal Mein (Hum Dil De Chuke Sanam) (Tempo Unknown)
Key Presses
2*9 088 4#8 28 (Hold)299 4#8 5** 4#* (Hold)39 38 6** 7 (Hold)1#*9 38 (Hold)1#9 38 4# 3 2 3 4# 6#** 7 1#* 29 088 4#8 28 (Hold)299 4#8 5** 4#* (Hold)39 38 6** 7 (Hold)1#*9 38 (Hold)1#9 288 1

Chori Chori Chupke Chupke - Deewana Hai Yeh Mann (Tempo=160bpm)
16g1 8c2 4c1 8d1 16f1 2e1 8e1 16d1 16c1 8d1 8e1 16d1 2d1 16d1 16d1 16a1 16a1 16d2 8d1 8d1 16e1 16d1 8e1 8d1 16c1 1c1 16P1 16e1 8g1 16a1 16g1 16f1 8f1 16d1 8f1 16g1 16f1 16e1 8e1 16e1 8e1 16e1 16d1 16c1 16e1 16d1

Chori Chori Chupke Chupke - Dekhne Walon (Tempo=225bpm)
4d2 4c1 4#a1 4a1 2#a1 2#a1 4#a1 1d2 2a1 4a1 4f1 1d1 2g1 2g1 1g1 4d2 4c1 4#a1 4a1 2#a1 2#a1 4#a1 1d2 2a1 4a1 4f1 1d1 2g1 2g1 1g1 4P1 2d2 2d1 4d1 2#d1 2d1 2d1 2d1 2d1 4c1 4#a1 2d2 1c1 2d1 2d1 4d1 2#d1 2d1 2d1 2d1


Dhadkan Theme(Tempo=125bpm)
8d1, 4d1, 4e1, 4g1, 8e1, 4d1, 8#c1, 4e1, 4.d1, 8d1,4d1,4e1,4g1, 8e1, 4d1, 8#c1, 4e1, 4.d1, 8d1, 4d1, 4e1, 4f1, 8a1, 4g1, 8f1, 8g1, 8a1, 4g1, 8c1, 4c1, 4d1, 4e1, 8g1, 4f1, 8e1, 8f1, 8g1, 4.f1, 8d1, 4e1, 4f1, 8a1, 4g1, 8f1, 8#a1, 8a1, 4g1

Dhadkan:Aksar Is Duniya Mein (Tempo=225bpm)
4f2 4f1 8f1 8e1 4f1 8f1 8e1 1d1 4f1 4f1 4e1 8f1 8g1 8f1 8e1 1d1 4f1 4f1 8f1 8e1 4f1 8f1 8e1 1d1 4f1 4f1 4e1 8f1 8g1 8f1 8e1 2d1 16c1 4e1 4e1 8e1 8d1 4e1 8e1 8d1 1c1 4e1 4e1 4d1 8e1 8d1 2c1

Dhadkan: Dulhe Ka Sehra Suhana (Tempo=125bpm)
Key Presses
(hold 1)8*, (hold 1), , , 69**, 088*, 688*, 6, , 6, , 59, 6, 9, 0, (hold 2)8, (hold 2), (hold 2), 19, 088, (hold 3)8, (hold 2)8, (hold 1)9, , 6, 6, 69**, 0*, (hold 3)8*, (hold 3), (hold 3), (hold 4), 59, (hold 4)88, (hold 3)9, (hold 4), (hold 3), (hold 2), (hold 2)9, 0, (hold 2)8, (hold 2), (hold 2), (hold 3), 49, (hold 3)88, (hold 2)9, (hold 3), (hold 1), (hold 1), 199, 888, (hold 2)9, 6**

Dhadkan: Dil Ne Yeh Kaha (Temp Unknown)
8d1, 4d1, 4e1, 4g1, 8e1, 4d1, 8#c1, 4e1, 4d1, 8d1, 4d1, 4e1, 4g1, 8e1, 4d1, 8#c1, 4e1, 4d1, 8d1, 4d1, 4e1, 4f1, 8a1, 4g1, 8f1, 8g1, 8a1, 4g1, 8c1, 4c1, 4d1, 4e1, 8g1, 4f1, 8e1, 8f1, 8g1, 4f1, 8d1, 4e1, 4f1, 8a1, 4g1, 8f1, 8#a1, 8a1, 4g1

Dhadkan: Tum Dil Ki Dhadkhan Main (Temp Unknown)
4f1, 4a1, 2c1, 4b1, 8a1, 8g1, 2a1, 32-, 4e1, 4g1, 2b1, 4a1, 4g1, 2f1, 32-, 4f2, 4e2, 2c2, 4e2, 4d2, 2b1, 8c2, 8c2, 8b1, 8a1, 2b1, 4c2, 4a1, 2f1

Har Dil Jo Pyar Karay Ga: (Song = Piya Piya o Piya Piya) (Tempo = 100)
16c#1,8d#1,16f#1,8f1,8c#1,16a#2,8f1,16f.1,8f.1,16c#1,8d#1,32f#.1,8f1,8d#1,16f.1,8d#1,16c#1,8d#1,16f #1,8f1,8c#1,16a#2,8f1,16f.1,8f.1,16c#1,8d#1,32f#.1,8f1,8d#1,16f.1,8d#1,

Har Dil Jo Pyaar (Theme) (Tempo 180bpm )
Key Presses:
6, 7, 6, 7, 6, 78, 6, 599, 58, 68, 5, 59, 7, 699, 288*, 2, 2, 3, (hold 4), 48, 39, 2, 1, 1, 1, 2, (hold 3), 38, 29, 1, 7**, 7, 7, 1*, (hold 2), 28, 1, 2, 7**, 6, (hold 7)9, 08, 3, 4, 5, 58, 79, 68, 69, 69
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Har Dil Jo Pyaar Karega - Piya Piya o Piya Piya (Tempo=100bpm)
16c#1, 8d#1, 16f#1, 8f1, 8c#1, 16a#2, 8f1, 16f.1, 8f.1, 16c#1, 8d#1, 32f#.1, 8f1, 8d#1, 16f.1, 8d#1, 16c#1, 8d#1, 16f#1, 8f1, 8c#1, 16a#2, 8f1, 16f.1, 8f.1, 16c#1, 8d#1, 32f#.1, 8f1, 8d#1, 16f.1, 8d#1

Hadh Kar Di Aapne Theme (Tempo 200bpm)
Key Presses:
3, 6, 5#, 7, 6, 08, 58, 4, 5, 39, 3, 6, 5#, 7, 69, 08, 38*, 08, 28, 29, 2, 2, 08, 18, 19, 1, 18, 2, 2, 1, 79**, 6, 79, 18*, 09, 1, 7**, 6, 18*, 19, 78, 799, 78, 5, 7, 6, 08, 68, 69
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Hum To Mohabat Karega (Title song) (Tempo 160)
8b1, 8b1, 8b1, 8b1, 8d2, 8b1, 8-, 16g1, 16g1, 8g1, 8a1, 8g1, 8#f1, 8e1, 4-, 8d1, 8e1, 8#f1, 8g1, 8#f1, 8#f1, 8-, 16#f1, 16#f1, 8g1, 8a1, 8g1, 8#f1, 8e1, 4-, 8.d2, 8d2, 16-, 8.b1, 8g1, 16-, 8b1, 16-, 8b1, 2#f1, 8-

Jodi No.1 -Ande ka Funda (tempo 200)
4g2 4g2 4g2 4#d2 4f2 2- 4#d2 4d2 4#d2 4f2 4d2 4#d2 2- 4g2 4g2 4g2 4#d2 4f2 2- 4#d2 4d2 4#d2 4f2 4d2 4#d2 2- 4c2 4c2 4c2 4#d2 4d2 2- 4d2 4c2 4d2 4#d2 4c2 4#a1 2-

Josh- Aay Meray Dil (Temp 160)
Key Presses:
1+, 28, 3, 4, (3)999, 3888, 3, 6, 3, 2, (2)999, 3888, 3, 6, 3, 2, 2999, 388, 28, 09, 19, 38, 1, 7++, (6)999
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Josh - Sailaru Sailare - Exclusive (Temp 160)
Key Presses:
8, 088, 6, (7)9, 68, 088, 7, (5)9, 68, 088, 6, 088, 1+, 088, 1, 088, 7++, 088, 1+, (6)9++
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Josh - Zindai Hai Hum - Exclusive(Temp 140)
Key Presses:
68, 6, 7, (1)+, 39, 08, 58++, 5, 6, (7), 29+, 08, 68++, 6, 7, (1)+, 39, 08, 58++, 5, 6, (7), 29+, 08, 1, 78++, (1)+, 69++, 08, 7, 68, (7), 59, 08, 38, 1+, 7++, 6999, 48, 188, 7++, 68, 7, 699, 78, 6999
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Jungle - Pehli baar Jo Dekha (Tempo 140)
8g1 16g1 16g1 8d2 8c2 4c2 8#a1 8a1 4#a1 4#a1 4- 8g1 8f1 8g1 16g1 16g1 8d2 8c2 8c2 16d2 16c2 8#a1 8a1 4#a1 4#a1 4- 8g1 8f1 4.#d1 2#a1 16c2 16#a1 4a1 8- 8a1 8a1 16#a1 16a1 8g1 8f1 4.g1 8g1 2g1

Kahin Pyar Na Ho Jaye Theme - Exclusive (Tempo: 140 bpm)
4g1, 4b1, 8a1, 4c2, 8b1, 8g1, 8g1, 4b1, 8a1, 4c2, 8b1, 8g1, 8g1, 4b1, 8a1, 4c2, 8b1, 8g1, 8g, 1, 1a1, 4-, 4a1,d2, 8c2, 4b1, 4a1, 8g1, 8b1, 2a1, 4-, 8d2, 8d2, 8c2, 8d2, 8c2, 4b1, 4a1, 8g1, 2g1


KASOOR - Mohabbat Ho Na Jaaye (Tempo=160bpm)
8f1 4f1 8g1 8f1 4e1 8e1 8f1 4f1 2f1 8f1 4f1 8g1 8f1 4e1 8e1 8f1 4f1 2f1 8f1 4f1 8g1 8f1 4e1 8e1 8f1 8f1 2f1 8c1 4f1 4c1 8d1 1d1 1e1 8f1 8e1 8f1 2c2 8f1 8e1 8f1 2c2 8f1 8e1 8f1 2c2 8f1 8e1 8f1 4g1 1a1

Kasoor - Zindagi bangayee ho tum - (Tempo 125)
4c2 8#d2 2g2 4#g2 8g2 2g2 4c2 8#d2 2g2 8#a2 8#g2 8g2 8f2 8- 4f2 8g2 4#d2 8f2 8d2 8- 4d2 8d2 4f2 4#d2 8d2 4c2 4- 4c2 8d2 8c2 8d2 4#a1 8d2 4d2 4f2 4#d2 8d2 4c2 4- 4c2 8f2 8d2 8c2 8#a1 4d2 4d2 8f2 4#d2 8d2 4c2

Khiladi 420 (Tempo=180bpm)
4a#1,16a#.1,2f#2,8f.1,16d#.1,2f#1,4f1,16d#.1,4g#1,8a#.1,8b.1,8d#.2,32b1,32d#.2,4b.1,4g#1,8g#1, 16f.2,16d#1,4f.1,16d#.1,32f.1,32d#1,16c#.1,2f1,8d#1,8c#1,8f#.1,8g#.1,8a#.1,8d#.2,2d#1,8g#.1, 8a#1,16a#.1, 4b.1,8a#.1,16b.1,8b1,4c#.2,16d#1,8b1,8c#2,8c#1,2d#1,16f1,8c#1,16d#.1,2f1,4d#1

Kuch Kuch Khatti - Kuch Khatti Kuch Meethi (Tempo=90bpm)
16c#.2, 16c#.2, 16c#.2, 16a.1, 16b.1, 4b1, 16b.1, 8b1, 16e.2, 32b.1, 4c#.2, 16c#.2, 16c#.2, 16c#.2, 16a.1, 16b.1, 4b1, 16g#.1, 8g#1, 16b.1, 32g#.1, 4a.1, 32f#.1, 32a.1, 32f#.1, 32a.1, 16f#.1, 2e1, 32g#.1, 32b.1, 32g#.1, 32b.1, 16g#.1, 2f#1, 32f#.1, 32a.1, 32f#.1, 32a.1, 16f#.1, 2e1, 32g#.1, 32b.1, 32g#.1, 32b.1, 16g#.1, 2f#1


MOHABBATEIN -Love Theme (Tempo=160)
Key Presses:
49*#, 18#, 7**, 7, 18*#, (hold 6)9**, 6, 6, 78, 79, 18*#, 5999**#, 088, 38*, 78**, 6, 6, 78, (hold 5)9#, 5#, 5#, 68, 69
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Mohabbatein - New Instrumental Theme(Tempo 100)
4- 8.e2 8d2 8.e2 8d2 8c2 8.d2 4b1 4- 8.g1 8.d2 8c2 8.d2 8.c2 8b1 8.c2 4.a1 16- 8c2 8b1 8.c2 8.b1 8a1 4a1 16- 8b1 8a1 8.b1 8.a1 4g1 4g1 8f1 8e1 8.e1 8e1 8e1 8.e1 8e1 8e1 8.c2 8.c2 8d2 8.e2 8.b1 8b1 8.b1 4.a1

Mohabbatein - Slow Theme (Tempo 90)
8.e2 8d2 8.e2 8d2 8c2 8.d2 4b1 4- 8.g1 8.d2 8c2 8.d2 8.c2 8b1 8.c2 4.a1 16- 8c2 8b1 8.c2 8.b1 8a1 4a1 16- 8b1 8a1 8.b1 8.a1 4g1 4g1 8f1 8e1 8.e1 8e1 8e1 8.e1 8e1 8e1 8.c2 8.c2 8d2 8.e2 8.b1 8b1 8.b1 4.a1

Mohabbatein - Fast Theme (Tempo 160)
2#f2 4#c2 4b1 4b1 8#c2 4.a1 4a1 4a1 8b1 4b1 8#c2 1#g1 4- 2e2 4b1 4a1 4a1 8b1 4.#g1 4#g1 4#g1 8a1 4a1 8#c2 2#f2 4- 4a1 4#g1 4#f2 8#a11#f2 16- 4#g1 4#g2 4e2 8#f2 1e2 16- 2#c2 4.#c2 4.a1 4a1 4.a1 4.b1 4#c2 8#g1 8a1 8#g1 2#f2

Mohabbatain (Song = Aankhen Khuli) (Temp Unknown)
4a1, 4c1, 8b1, 4c2, 8e2, 4e2, 8a1, 2a1, 4a1, 4b1, 8a1, 4d2, 8b1, 4g1, 4a1, 2b1, 4b1, 4d2, 8d2, 4e2, 8d2, 4c2, 4c2, 4c2, 16d2, 4-, 4c2, 8b1, 4g1, 4b1, 4a1, 4a1, 2a1, 16-, 16a1, 16a1, 4a1, 8g1, 8a1, 16b1, 8c2, 16e2, 16-, 8b1, 16d2, 8b1, 8g1, 4a1

Mohabbatain (Song = Chalte Chalte) (Temp Unknown)
4#a1, 4a1, 4f1, 4g1, 4g1, 4g1, 4#a1, 4#a1, 4a1, 4f1, 4g1, 4g1, 2g1, 4a1, 4g1, 4e1, 4f1, 4f1, 4f1, 4a1, 4a1, 4g1, 4e1, 4f1, 4f1, 2f1, 4g1, 4f1, 4d1, 4#d1, 4#d1, 4#d1, 4#a1, 4#a1, 4a1, 4c2, 4g1, 4g1, 4g1, 4#a1, 4#a1, 4a1, 4c2, 4g1, 4g1, 1g1

Mohabbatain (Song = Hum Ko Humein Se) (Temp Unknown)
4a1, 4e2, 8d2, 4e2, 4d2, 4c2, 8c2, 4d2, 1b1, 8-, 4g1, 4d2, 8c2, 4d2, 4c2, 4b1, 8b1, 4c2, 1a1, 4-, 4c2, 4b1, 8a1, 4b1, 1a1, 4b1, 4a1, 8g1, 4a1, 1g1, 4c2, 4b1, 8a1, 4b1, 1a1, 4b1, 4a1, 8g1, 4a1, 1g1, 4e1, 4e1, 4e1, 4c2, 4c2, 4c2, 4d2, 4e2, 4b1, 1a1

Nari Nari - HISHAM ABBASS (Tempo 225)
4#f3 4#f3 4#f3 16e3 16#f3 16#g3 4#f3 2- 4#f3 4#f3 4e3 4#f3 8e3 8#f3 8e3 8d3 4#c3 2- 4#f3 4#f3 4#f3 16e3 16#f3 16#g3 4#f3 2- 4#f3 4#f3 4e3 4#f3 8e3 8#f3 8d3 4#c3 2- 4#c3 4#c3 4b3 4d3 4#c3 4b3 4a3 1#g3 16#f3 16#g3 4#c3


Raju ChaCha (Theme temp = 200)
Key Presses:
69, 38+, 29, 0, 188, 7++, 699, 38+, 29, 0, 68++, 7, 19+, 28, 79++, 58, 3, 699, 088, 688, 7, 19+, 28, 79++, 58, 3, 699
Any key between brackets ( ) means u hold it until you see a dot'.'

Raju ChaCha (Song = Dil Dil Ka Ye Kaam Hai)(Tempo=100bpm)
4.e1 8c2 8d2 16e2 8d2 16c2 4.d2 8b1 8c2 16d2 8c2 16b1 4.c2 8a1 8c2 16a1 2b1 8e14a1 4b1 4c2 4f1 4a1 4b1 4c2 8d2 2e2 8c2 8d2 16e2 8d2 16c2 4.d2 8b1 8c2 16d2 8c2 16b1 4.c2 8a1 8c2 16a1 2b1

Refugee (Song = Raat Ki Hateli Par) (Tempo 80)
4a1 4b1 4c2 8d2 8e2 2.f2 4- 4g1 4a1 4b1 8c2 8d2 2.e2 4- 4f1 4g1 4a1 8b1 1c2 16e2 8e2 2d2 4- 16c2 16b1 16a1 16e1 2.a1 16- 16c2 16b1 16a1 16g1 4a1 4g1 4f1 4e1

Refugee (Song = Taal Pe Jab Ye Zindagani) (Tempo 160)
4.c2 4- 4b1 8a1 4g1 4f1 8- 4f1 8f1 8e1 8d1 4.c1 4g1 8f1 2e1 4- 4e1 8f1 4a1 8b1 4b1 4g1 8- 4g1 8b1 8c2 8e2 8d2 8e2 8d2 4c2 8b1 4.c2 8b1 4a1 8#g1 8a1 2c2 4d2 4c2 4.b1 8g1 4f1 4g1 2a1

Refugee (Song = Punchi Nadhia) (Tempo 100)
4a2 4g2 2#f2 4e2 4#f2 4- 4g2 4#f2 2.e2 4#f2 4#f2 4e2 8- 4b1 8#c2 4d2 4.d2 8.d2 16- 8#f2 4e2 4- 4b1 4#c2 2d2 4e2 4#c2 2d2

Shaan-Tanha Dil- (Tempo 140)
4c2 4d2 4g2 4- 4g2 8.a2 16.f2 4d2 4-4d2 8f2 8#a1 4d2 4-4#a1 8d2 8f2 4e2 4- 4c2 4d2 4g2 4-4g2
4-4g2 8.a2 16.f2 4d2 4-4d2 8f2 8#a1 4d2 4-4#a1 8d2 8f2 4e2

STEREO NATIONS (Song =GALA GORIAN)(Tempo=180bpm)
8a1 8a1 8a1 8b1 8b1 8c2 8c2 8c2 4c2 4a1 8b1 8c2 4c2 8b1 8a1 8g1 8g1 8g1 8a1 8a1 8a1 2a1 4d2 4d2 4d2 4d2 4c2 4e2 8e2 8d2 4c2 8c2 4f2 8e2 8d2 8c2 4b1 4a1 2c2 4- 8b1 8a1 4g1 4g1 4b1 1d2 4c2 4b1 4a1 1a1


STEREO NATIONS (Song = PYAR HO GAYA)(Tempo=200bpm)
4.e1 8.b1 8.a1 1b1 8.b1 8.b1 8.c2 8.b1 8.a1 8.g1 8.#f1 4.e1 8.b1 8.a1 1b1 8.b1 8.c2 8.d2 8.e2 8.d2 8.c2 4.d2 8.d2 1.c2 8.c2 8.c2 8.d2 8.e2 8.g2 8.#f2 8.e2 4.#f2 8.#f2 1e2

STEREO NATION - PYAR HOGAYAAAAA - ( Tempo 140) (better Version)
4d1 8a1 8g1 4a1 4- 8a1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1 8a1 8g1 4a1 4- 8a1 8#a1 8c2 8d2 8c2
8#a1 8c2 8- 8c2 4#a1 4- 8#a1 8#a1 8c2 8d2 8f2 8e2 8d2 8e2 8- 8d2 4d2

Stereo Nation (Nachange Sari Raat) -(tempo -225)
4c2 4c2 4d2 4c2 4#a1 8c2 8#a1 2.c2 4d2 4d2 4d2 16.#d2 16.d2 4c2 4- 4c2 4c2 4d2 4#d2 4g2
1f2 4d2 4d2 4c2 16.d2 16.c2 4#a1 4- 4#g1 4#g1 4#g1 4#a1 4#g1 4g1 4g1 1c2 16.d2 16.#d2 4c2

Woh chali Woh Chali (bombay Vikings) (Temp Unknown)
8c2 8d2 4e2 8e2 8e2 4e2 8e2 8f2 8d2 8e2 16f2 16a2 8g2 4g2 8f2 8e2 8d2 8e2 8d2 16d2 4d2 8d2 8g2 4g2 8d2 16e2 16f2 4e2 8c2 8d2 4e2 8e2 8e2 4e2 8e2 8f2 8d2 8e2 16f2 16a2 8g2 4g2 8f2 8e2 8d2 4e2 8d2 16d2 4d2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home